Wedstrijdreglement Dana Winner 2019

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Volo Media Ltd, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op KB House, 28B Saint Helen Street, Mellieha, MLH1012, Malta  (hierna “VM” genoemd).

2. De wedstrijd loopt t/m vrijdag 24/11/2019, middernacht. De winnaar zal persoonlijk verwittigd worden. De prijs is 5x twee tickets, die recht geven op toegang tot het kerstconcert van Dana Winner in Het Kursaal Oostende, België. VM behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. VM kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege VM.

3. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege VM zijn zonder verhaal.

4. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch of Nederlands grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van VM, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën.

5. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van VM, voor te leggen.

6. De deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.

7. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs zal enkel worden verzonden naar het adres dat de winnaar bij deelname ingevuld heeft. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet aanvaardt bij levering of niet tijdig opgehaald heeft bij zijn postkantoor of postpunt.

8. De deelnemer kan slechts één keer deelnemen. Het is niet toegestaan verschillende e-mail adressen te gebruiken om meerdere keren deel te nemen. VM behoudt zich echter het recht voor om toepassing te maken van artikel

8. Er wordt slechts één prijs toegekend per thuisadres, e-mailadres of gsm-nummer, gebaseerd op de spelersgegevens waarover VM beschikt.

9. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt VM zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van VM uit te sluiten.

10. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan VM de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

11. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet, telefoon of SMS : deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, het SMS en IVR verkeer, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht via SMS of IVR. Bijgevolg kan VM hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Deze website werd ontwikkeld door:
Volo Media Ltd.
KB House
28B, Saint Helen Street
Mellieha MLH1012
MALTA